Demografia

  • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 461
  • muži 216
   ženy 245
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 73
  • Produktívny vek (15-54) ženy 122
  • Produktívny vek (15-59) muži 153
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 113
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 12
  • muži 3
   ženy 9

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika