ROK 2024

VZN č.2 2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Porúbka

VZN 1 2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec


Návrh VZN č.2 2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Porúbka

Návrh VZN 1 2024 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec


ROK 2023

Dodatoč. 3 2023 k VZN 1 2015 o určení školského obvodu

VZN č.3-2023 Zasady hosp._a_nakladania_s_majetkom_obce_2023

VZN č.2-2023 Daň za psa a ostat. poplatky na 2023

VZN č.1-2023 Daň z nehnuteľnosti-2023


ROK 2022

VZN č. 2 2022 o ostatných poplatkoch obce

VZN č. 1 2022 o dani za psa, miestny poplatok za komunálny opad

Dodatok č. 1 2022 stravné pásmo ŠJ

Dodatok č. 2 k VZN č 1 2015 o určení spoločného školského obvodu

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Porúbka


ROK 2021

VZN č.4 – 2021 Obce Porúbka o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

VZN č. 3 – 2021 o určení výšky príspevku na stravu v ŠJ

VZN č. 2 – 2021 o poplatkoch v MŠ, ŠKD

VZN č. 1 – 2021 o ostatných poplatkoch


ROK 2018

VZN č.1- 2018

VZN č.2- 2018